• Biz
• Atatürk
• Resimler
• Dağlar
• 31.03.2007
• Kemal Güneş
• Fatma Özçelik
• Erhan Öztürk
• Ayşe Çakın
• Zeynep Lülü
• Aylin Keskinbıçkı
• Güngör Asena
• Şafak Özenç
• Dağcılık Fed.
• Messnerler
• Günün Yazısı
• Önemli Bilgiler
• Ziyaretçi defterimiz
Planda neler var ?

Arkadaşlar !.. yeni bir yürüyüş istiyoruz.. Ama nereye ? herkes birşeyler düşünsün ve ortak kararla bi gezi yapalım.. Hemde kutlama mahiyetinde olur ! :) dışardakiler bilmez neyi kutlayacağımızı..:) Çağla Çağla sen çok yaşaaaaaa :):)
 T.C.
               BAŞBAKANLIK
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAĞCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞIDevlet Bakanlığından


DAĞCILIK EĞİTMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, dağcı yetiştirilmesinde görev alacak dağcılık eğitmenlerinin eğitimlerine ilişkin ilke ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü dağcılık eğitmenliği eğitim programı ile bu programların uygulama, ilke ve yöntemlerini kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen ;
a) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Federasyon : Dağcılık Federasyonunu ,
c) Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,
d) Genel Eğitim Programı : Dağcılık eğitmenlerinin yetiştirilmesine ilişkin mecburi temel ve özel eğitim programını,
e) Temel Eğitim Programı : Dağcılık eğitmeni yetiştirilmesindeki temel bilgilere ilişkin eğitim programını,
f) Özel Eğitim Programı : Dağcılık eğitmeni yetiştirilmesi eğitiminde düzenlenen uygulamalı ve kuramsal derslere ilişkin eğitim programını,


g) Dağcılık Eğitmeni : Dağcılık faaliyetlerinin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgi beceriye sahip, dağcılık sporu ile ilgilenmek isteyenlere bu sporun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriyi kazandırabilecek, yaz - kış şartlarında, kar-buz, kaya tırmanışı gibi dağcılık faaliyetlerinde deneyimli kişilerden, federasyonca açılan dağcılık eğitim programlarını tamamlayarak “ Dağcılık Eğitmeni “ belgesini almış kişileri,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Eğitim kursu düzenleme
Madde 5 - Dağcılık eğitmenlerini yetiştirme kursları ; Dağcılık Federasyonu ve gençlik ve spor il müdürlükleri ile spor kulüplerinin ve kuruluşlarının, eğitim öğretim kurumlarının istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak Dağcılık Federasyonunun önerisi ve teknik desteği ile Daire Başkanlığınca düzenlenir.

Dağcılık eğitmenliği eğitim programlarına katılacaklarda aranacak şartlar
Madde 6 - Eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) En az 21 yaşını bitirmiş olmak,
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
c)Türkiye Dağcılık Federasyonunun yönetmeliklerle belirlemiş olduğu eğitim programını başarıyla tamamlamış olmak,
d) Son üç yıl içinde açılan bir ilk yardım kursunu veya Federasyonun ilk yardım kurslarından birini başarıyla bitirmiş olmak,
e) Son üç yıl içindeki dağcılık faaliyetlerinden aşağıdaki üç tırmanışı yapmış olmak,

1- Uluslararası Dağcılık Birliği Kaya tırmanışı ( Union Internationale Des Associations D ‘ Alpinisme tırmanma ) ölçütlerine göre 4 derece ve üzerindeki zorluk derecelerinde lider olarak yapılan kaya tırmanışları,

2- Ölçütlerine göre Uluslararası Dağcılık Birliği Kaya Tırmanışı ( Union Internationale Des Associations D ‘ Alpinisme ) lider olarak 4 derecelik buz duvarı ve kaya, kar-buz karışık tırmanışları,
3- Yüksek dağlarda yaz ve kış koşullarındaki tırmanışlar

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak,
g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 07/01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmakÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitime ilişkin esaslar, sınavlar ve eğitmenlere verilecek belgeler

Madde 7 - Eğitmen sınıfları üç kademe halinde yapılır. Eğitime ilişkin ders programları 3 kademe ( EK-1 ) ‘de gösterilmiştir.
Eğitim programındaki dersler değişik zamanlarda birbirini izleyen programlar şeklinde verilir,
Uygulama programları, uygulamanın gerektirdiği mevsim ve dağ ortamında gerçekleştirilir.
Dağcılık Eğitmeni eğitim programlarının süreleri, gerekli görüldüğü hallerde Federasyonun önerisi, Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile uzatılabilir.

Yayınların temini
Madde 8 - Temel ve özel eğitim programlarında yer alan derslere ait kitap ve benzeri dokümanları sağlamak, geliştirmek, standartlaştırmak, kullanma süreleri ve telif haklarını ve fiyatlarını tespit etmek, paralı ve parasız olarak ilgililerin yararlanmasına sunmak için Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Federasyon işbirliği yapar.
Eğitmenlerin temini, seçimi ve görevlendirilmesi
Madde 9 - Temel ve özel eğitim programında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimi ve görevlendirilmeleri,
a) Temel eğitim programı öğretmenleri konularında uzman olanlar arasında saptamak, varsa kurumlarından izin alınmak kaydı ile, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca, özel eğitim programına ait derslerin öğretim elemanları federasyonca belirlenir.
b) Özel eğitim programı eğitmenleri Federasyon Yönetim Kurulunca Dağcılık sporu ile ilgili bilim dallarında ihtisas sahibi olduğu tespit edilen ve Dağcılık Eğitmeni Belgesi olanlar arasından seçilerek, sağlanır.
Federasyonca ve Daire Başkanlığınca belirlenen eğiticilerin görevlendirilmeleri Federasyonun önerisi, Spor Eğitim Dairesi Bakanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.Yabancı spor uzmanı ve dağcılık eğitmenlerinden yararlanma
Madde 10 - Gerekli hallerde dağcılık eğitmen kurslarına temel ve özel eğitim programları ve gelişim seminerleri için yabancı ülkelerden spor uzmanı, dağcılık eğitmeni veya dağcılık dalında öğretim elemanı, Genel Müdürün onayı alınarak görevlendirilebilir.

Sınavların değerlendirilmesi
Madde 11 - Eğitim programlarının sonunda adaylar, temel ve özel eğitim programlarına ait bütün derslerden sınava tabi tutulurlar.
a) Temel eğitim programının sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.
b) Özel eğitim programlarının değerlendirilmesi, derslerin özelliklerine göre yazılı veya uygulamalı; gerek duyulduğunda hem yazılı hem uygulamalı olarak birlikte yapılır.
c) Dağcılık eğitmen eğitimi programlarının temel ve özel eğitim bölümlerine ait derslerin sınavları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından değerlendirilir.
d) Temel ve özel eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her dersten başarılı olunması için en az 60 puan alınması zorunludur.

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı
Madde 12 - Dağcılık eğitmeni eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar 15 gün içerisinde Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığına yapılır.

Belge verilmesi
Madde 13 - Açılan dağcılık eğitmeni eğitim programlarını başarı ile bitirenlere kademelerine uygun olarak düzenlenen ve Federasyon Başkanı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanı ve Genel Müdürün imzasını taşıyan Dağcılık Eğitmeni Belgesi verilir.


Muafiyet
Madde 14 - Federasyonca belirlenen esaslara uygun olarak eğitimi başarı ile tamamlayanlara I. Kademe Eğitmen Belgesi verilir.
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Yüksekokul mezunları I. Kademe dağcılık eğitmenliği kurslarının temel eğitim programında okudukları derslerden muaf tutulur.

Yurtdışından alınan belgeler
Madde 15 - Yurtdışından alınan belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen dağcılık branşı eğitimine denkliği, onaylı belgenin iletilmesi koşuluyla Federasyonla, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının oluşturacağı bir komisyon teklifi, Genel Müdürlük Makamının onayı ile kabul edilerek “ Dağcılık Eğitmen Belgesi “ düzenlenir.

Lisans verilmesi
Madde 16 - Dağcılık eğitmeni belgesini almış olanlara eğitmenlik yaptıklarını belgelemek kaydıyla “ Dağcılık Eğitmeni Lisansı “ verilir. Veriliş tarihleri itibarıyla bir yılı dolduran lisanslar her yıl federasyonca onaylanır.

Dağcılık eğitmenliği belgesi ve lisansının geçersiz sayılması
Madde 17 - Belge aşağıdaki hallerde geçersiz sayılır.
a) Federasyonun iki yılda bir açacağı eğitmen geliştirme kursu ve görevlendirildiği faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmamak,
b) Eğitmen belgesini aldıktan sonra 6 ncı maddenin (f) bendinde belirtilen hususları ihlal etmiş olmak,
Dağcılık eğitmen belgesi iptal edilenlerin, lisansları da iptal edilmiş sayılır.
Dağcılık eğitmenlerinin görev ve sorumlulukları
Madde 18 - Dağcılık eğitmenleri ;
a) Federasyon tarafından, dağcılık eğitimi konusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmekten,
b) İl Temsilciliklerinin, kulüplerin ve üniversitelerin açacakları eğitim kurslarında eğitmen olarak görev almaktan,
c) Ulusal ve Uluslararası önemli tırmanışlara veya faaliyetlere katılmakla, Federasyonca yükümlü kılınırlar. Ayrıca eğitmenler, eğitim kurslarındaki her türlü teknik uygulamadan,
sorumludurlar.
Dağcılık eğitmenlerinin kademelerinin belirlenmesi
Madde 19 - a) I. Kademe dağcılık eğitmenliği belgesi : Federasyonun yönetmeliklerle belirlenmiş olduğu dağcılık eğitmenliği programını başarılı olarak bitirenlere verilir.
b) II. Kademe Dağcılık Eğitmen Belgesi alabilmek için :
1) I. Kademe Dağcılık Eğitmen Belgesinin üç yıllık olması,
2) Federasyon etkinliklerinde eğitmen olarak görev almış olması,
3) Son üç yıla ait katıldığı tüm tırmanışlarla yönettiği kurslara ait raporları federasyona göndermesi gereklidir.
c) III. Kademe Dağcı Eğitmen Belgesi alabilmek için :
1) II. Kademe Dağcılık Eğitmen Belgesinin üç yıllık olması,
2) Federasyon etkinliklerinde eğitmen olarak görev almış olması,
3) Son üç yıla ait katıldığı tüm tırmanışlarla yönettiği kurslara ait raporları federasyona göndermesi gereklidir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 20 - Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sorunların çözümü için Federasyon Başkanlığı ile Daire Başkanlığının işbirliğinde Daire Başkalığının Genel Müdürlük Makamından alacağı onaya göre işlem yapılır.

Kazanılmış haklar
Madde 21 - Geçmiş yıllarda Federasyon tarafından açılmış olan kamplarda verilen “ Öğretmen “ veya “ Dağcılık Eğitmenliği yapabilir. “ belgelerinden birini almış olanların eğitmenlik hakları saklıdır.

Kaldırılan Hükümler
Madde 22 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 24/08/1989 tarihli ve 20262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Dağcılık Öğretmeliği Yönetmeliği “ yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımından sonra ilk dağcılık eğitmeni yetiştirme programı, Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenip, Genel Müdürlükçe onaylanan eğiticiler tarafından uygulanır.

Yürürlük
Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.


Nasıl Tanıştık

Ortak dostlar sayesinde 31 Mart 2007 Cumartesi günü sabah bir yürüyüş planlandı ve yola çıktık. Herşey böyle başladı.. Liderimiz 3 zirve yapılacağını söylediğinde Zeynep hanım biraz mırıldandı.. Ancak dönüş yolunda "haftaya nereye çıkalım ? " dediğinde yüzündeki tebessümü görmeliydiniz :)

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=